Pravidlá

Chceme, aby bol pre všetkých pobyt na SlavCone príjemný a preto máme pre vás

12 jednoduchých pravidiel

 1. Počas svojho pobytu v priestoroch SlavConu noste identifikačný náramok vždy viditeľne na ruke.
 2. Do priestorov telocvične vstupujte len v čistých prezuvkách alebo na boso. Nepoužívajte prezuvky, ktoré robia šmuhy.
 3. Udržujte čistotu v celom objekte. Odpadky hádžte do košov. Tekutiny, ani vo fľaške, do koša nepatria.
 4. V celej budove je zakázané fajčiť tabakové alebo iné výrobky. Ak si chcete zapáliť, vyjdite, prosím, von.
 5. Po 22:00 dodržiavajte aj v okolí budovy nočný kľud.
 6. V prípade, že poškodíte zariadenie budovy, budete svedkom takejto udalosti, alebo odhalíte nejakú technickú závadu na budove, oznámte to, prosím, urýchlene organizátorom. Hlavu vám za to určite neodtrhnú (aj keď budú vyzerať ako zombie), ale určite vám pomôžu situáciu vyriešiť.
 7. Budova sa zamyká  30 minút po skončení programu a odomyká 30 minút pred prvou prednáškou programu. V noci nie je možné prespávanie v budove DK Dúbravka.
 8. Prespavanie v telocvični gymnázia Bilíkova je možné po registrácii u organizátorov a obdržaní identifikačného náramku. Aj v priestororch telocvične Bilíkova platia tieto pravidlá.
 9. Fotografovanie a nakrúcanie v priestoroch festivalu je povolené pod podmienkou poskytnutia zhotovených materiálov organizátorom. Zvukové alebo obrazové zaznamenávanie programu je možné len s priamym súhlasom účinkujúcich resp prednášajúcich! Organizátor si vyhradzuje právo na použitie záznamov z akcie na reklamné alebo propagačné účely. Návštevníci a obsah zaznamenaný na fotografiách a dokumentoch môže byť organizátormi ďalej zverejňovaný a to aj bez ďalšieho upozornenia a finančnej náhrady.​
 10. Osoby viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, osoby silne znečistené, agresívne alebo svojím správaním obťažujúce okolie, budú z festivalu vykázané bez nároku na vrátenie vstupného alebo iných nákladov.
 11. Organizátori sú osoby zodpovedné za prípravu a priebeh SlavConu. Po priestoroch sa pohybujú v žltom tričku alebo so žltou šerpou s označením “ORG”. Organizátori majú vždy pravdu a posledné slovo. Čo povie organizátor, to platí.
 12. Každý návštevník aj účinkujúci na SlavCone svojím vstupom do priestorov festivalu súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.