Pravidlá

Chceme, aby bol pre všetkých pobyt na SlavCone príjemný a preto máme pre vás

12 jednoduchých pravidiel

 1. Počas svojho pobytu v priestoroch SlavConu noste identifikačný náramok vždy viditeľne na ruke. Náramok je  platný spolu s dokladom o zaplatení vstupného a vzťahuje sa vždy na jednu osobu.

 2. Do priestorov telocvične DK vstupujte len v čistých prezuvkách alebo naboso. Nepoužívajte prezuvky, ktoré robia šmuhy.

 3. Do zasadačky, červenej a oranžovej sály je vstup s jedlom a nápojmi zakázaný.

 4. Udržujte čistotu v celom objekte. Odpadky hádžte do košov. Tekutiny, ani vo fľaške, do koša nepatria.

 5. V celej budove je zakázané fajčiť tabakové alebo iné výrobky. Ak si chcete zapáliť, prosím, vyjdite von.

 6. V prípade, že poškodíte zariadenie budovy, budete svedkom takejto udalosti, alebo odhalíte nejakú technickú závadu na budove, oznámte to, prosím, urýchlene organizátorom. Hlavu vám za to určite neodtrhnú, ale isto vám pomôžu situáciu vyriešiť.

 7. Budova sa zamyká o 22:15, teda po skončení programu. V noci nie je možné prespávanie ani pobyt v budove DK Dúbravka.

 8. Prespávanie v telocvični gymnázia Bilíkova je možné po registrácii u organizátorov a obdržaní identifikačného náramku. Aj v priestoroch telocvične Bilíkova platia tieto pravidlá.

 9. Fotografovanie a nakrúcanie v priestoroch festivalu je povolené pod podmienkou poskytnutia zhotovených materiálov organizátorom. Zvukové alebo obrazové zaznamenávanie programu je možné len s priamym súhlasom účinkujúcich, resp. prednášajúcich! Organizátor si vyhradzuje právo na použitie záznamov z akcie na reklamné alebo propagačné účely. Návštevníci a obsah zaznamenaný na fotografiách a dokumentoch môže byť organizátormi ďalej zverejňovaný a to aj bez ďalšieho upozornenia a finančnej náhrady.​

 10. Osoby viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, osoby silne znečistené, agresívne alebo svojím správaním obťažujúce okolie a osoby vedome porušujúce pravidlá festivalu budú z festivalu vykázané bez nároku na vrátenie vstupného alebo iných nákladov.

 11. Organizátori sú osoby zodpovedné za prípravu a priebeh SlavConu. Po priestoroch sa pohybujú v žltom tričku alebo so žltou šerpou s označením “ORG”. Organizátori majú vždy pravdu a posledné slovo. Konanie v rozpore s pokynmi organizátora je vážnym porušením pravidiel.

 12. Každý návštevník aj účinkujúci na SlavCone svojím vstupom do priestorov festivalu súhlasí s týmito pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať.