Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Ochrana vášho súkromia
Tu nájdete všetky potrebné informácie o tom, ako chránime vaše súkromie: získavané údaje, ich používanie, s kým ich zdieľame, možnosti, ako môžete spracúvanie kontrolovať, informácie o ochranných opatreniach, ktorými údaje chránime a tiež o právach, ktoré v súvislosti so spracúvaním máte.
 

Predstavenie a kontakty
Prevádzkovateľom pri spracúvaní vašich osobných údajov:
OZ SlavCon
sídlo: Hany Meličkovej 4, 84105, Bratislava
Občianske združenie je zapísané v Evidencii občianskych združení pod registračným číslom VVS/1-900/90-54987.
Naše občianske združenie ustanovilo zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov, ktorou je Frederika Adamčíková. V prípade, ak máte akékoľvek otázky k tomuto dokumentu, použitiu svojich osobných údajov alebo si chcete uplatniť práva popísané v tomto dokumente, môžete kontaktovať našu zodpovednú osobu e-mailom na adrese gdpr [zavináč] slavcon.sk alebo písomne na adrese nášho občianskeho združenia.

Zbierané údaje
Údaje pri vytvorení konta
V prípade, že sa rozhodnete u nás vytvoriť používateľské konto, zbierame všetky údaje s tým súvisiace. Povinnými údajmi sú vaše meno, priezvisko, e-mailová adresa a fotka. E-mailovú adresu využívame na to, aby sme s vami vedeli komunikovať.
Môžete nám oznámiť aj svoje telefónne číslo, aby sa ešte viac zjednodušila a zrýchlila naša vzájomná komunikácia, nie je to však povinný údaj. 
 

Používanie údajov
Údaje, ktoré sme o vás získali, využívame na nasledovné účely:

Vytvorenie profilu hosťa/prednášajúceho
Údaje a informácie, ktoré sme o vás získali, nám slúžia na to, aby sme vedeli zabezpečiť, že vaše konto a údaje, ktoré v ňom máte k dispozícii, sú aktuálne.

Komunikácia s vami
Vaše kontaktné údaje používame na zaslanie e-mailov súvisiacich s účasťou v programe conu.

Vytvorenie zoznamov hostí/prednášajúcich
Každý účastník prispievajúci do programu má nárok na zľavu na vstupnom (až do 100 % jeho výšky) a rôzne ďalšie benefity. Na tieto účely je potrebné vytvoriť zoznamy, vďaka ktorým vás dokážeme pri príchode na festival identifikovať. 
 

Komu údaje sprístupňujeme?
Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom okrem prípadov uvedených nižšie.

Externé spracúvanie
Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, v súlade s týmto dokumentom a platnou európskou a národnou legislatívou. Dodržiavajú pri tom všetky potrebné technické, bezpečnostné a organizačné opatrenia, aby boli vaše osobné údaje primerane chránené.
Medzi týchto partnerov v súčasnosti patria:
Kilobajt: https://kilobajt.sk/

Prenos do tretích krajín
Vaše osobné údaje aktívne do tretích krajín mimo EÚ neprenášame.

Dĺžka uchovávania údajov
Osobné údaje, ktoré súvisia s vašim profilom uchovávame, kým máte konto zriadené, pretože sú nevyhnutné na to, aby sme vedeli pre vás konto prevádzkovať.

Vaše práva
Zo spracúvania vašich osobných údajov vám vyplývajú viaceré práva. Ak si uplatníte akékoľvek z práv uvedených nižšie, do 30 dní odo dňa doručenia vašej žiadosti nám vás budeme informovať o jej vybavení. Lehotu môžeme v odôvodených prípadoch predĺžiť na 60 dní a budeme vás o tom informovať.

Spôsob uplatnenia vašich práv
Práva si môžete uplatniť odoslaním e-mailu alebo písomnej žiadosti na naše kontaktné údaje uvedené v časti Predstavenie a kontakty.
V žiadosti uveďte svoje meno, priezvisko a e-mailovú adresu. Ak nám uvedené údaje neposkytnete, nedokážeme vás identifikovať a vašej žiadosti nebude možné vyhovieť. Informácie vyžadujeme na overenie vašej totožnosti, aby sme vaše osobné údaje neposkytli neoprávnenej osobe.

Právo na prístup k údajom
Máte právo na získanie potvrdenia o tom, či o vás spracúvame osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame, informujeme vás o tom, aké osobné údaje a za akým účelom o vás spracúvame, komu boli poskytnuté, či boli prenesené do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Právo na opravu
Ak si myslíte, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje, môžete svoje právo využiť priamo v nastaveniach svojho konta a upraviť ich alebo nás môžete požiadať o ich opravu. 

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
Ak sú splnené podmienky uvedené nižšie a neuplatňujú sa zákonné výnimky, máte právo na vymazanie spracúvaných osobných údajov:

  • údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali;
  • súhlas na spracúvanie osobných údajov ste odvolali a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie;
  • na základe konkrétnej situácie namietnete spracúvanie svojich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu a neprevažujú oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne.

Ak by boli vaše osobné údaje zverejnené a Vy si u nás uplatníte právo na vymazanie, vymažeme aj takéto zverejnené osobné údaje. Zároveň informujeme ostatných príjemcov vašich osobných údajov, že ste si uplatnili právo na vymazanie a, ak to bude technicky možné so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie týchto opatrení, aby vymazali všetky odkazy na vaše osobné údaje.
Ak si u nás zrušíte konto, vymažame údaje, pri ktorých je to možné a konto zrušíme do 10 dní. Z technických dôvodov (napr. z dôvodu zálohovania údajov) sa však môže stať, že niektoré údaje sa vymažú po dlhšej dobe, ktorá by však nemala presiahnuť 60 dní.

Právo na obmedzenie spracúvania
V týchto prípadoch máte tiež právo požiadať nás o dočasné obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov:

  • domnievate sa, že o vás spracúvame nesprávne osobné údaje. Spracúvanie pozastavíme do overenia správnosti osobných údajov;
  • spracúvanie vašich osobných je protizákonné a vy ste sa namiesto vymazania osobných údajov rozhodli požiadať o obmedzenie ich spracúvania;
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely spracúvania, sú však potrebné na účely vášho preukázania, uplatňovania alebo obhajovania svojich právnych nárokov;
  • ak namietate spracúvanie svojich osobných údajov, môžete požiadať o dočasné obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov do overenia, či oprávnené dôvody spracúvania osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami.

​​​​​Právo na prenosnosť údajov
Osobné údaje, ktoré o vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, máte právo získať v štruktúrovanom, bežne používanom, strojovo čitateľnom formáte. Môžete ich preniesť aj inej osobe, takže ak je to technicky možné, prenesieme ich na vašu žiadosť priamo k prevádzkovateľovi, ktorého si vyberiete.

Právo namietať
Máte právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu, vrátane práva namietať proti profilovaniu založenému na našom oprávnenom záujme z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, vždy tiež máte právo namietať proti ich spracúvaniu.
 

Podávanie sťažností
Ak sa domnievate, že naše občianske združenie spracúva vaše osobné údaje v rozpore s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (kontaktné údaje nájdete tu).
 

Čo sú cookies, pixely a na čo ich potrebujeme?
Využívame súbory cookies, pixely a ďalšie technológie rovnako, ako mnoho ostatných používateľov internetu. V tejto časti popíšeme ich fungovanie a dôvod ich používania.
Súbory cookies sú údaje, ktoré sa počas surfovania po webe ukladajú vo vašom prehliadači alebo mobilnom zariadení. Pixely sú časti kódu či malé obrázky, ktoré sú súčasťou internetovej stránky alebo e-mailu. Zbierajú informácie o vašom prehliadači/mobilnom zariadení, niektoré z nich môžu ukladať aj súbory cookies.
Jednotlivé súbory cookies majú rôznu dobu uloženia vo vašom zariadení. Niektoré sa vymažú po zatvorení okna prehliadača, iné zostávajú vo vašom zariadení uložené aj po ukončení prehliadania nášho webu.

Prečo používame cookies?
Súbory cookies nám umožňujú v priebehu určitého časového obdobia zapamätať si vaše preferencie (napríklad prihlasovacie údaje), aby ste ich nemuseli opakovane zadávať vždy, keď sa vrátite na webovú stránku.
Zároveň nám pomáhajú pochopiť, čo vás zaujíma, či je dostatočne prehľadná a či viete nájsť to, čo hľadáte. Používame ich aj na zlepšenie používateľského zážitku.
Súbory cookies môžu tiež zaznamenávať ďalšie informácie, napríklad počet návštevníkov našich webových stránok a ich najčastejšie navštevované podstránky. 

Aké cookies používame?
Funkčné a technické cookies – tieto súbory zabezpečujú riadne fungovanie nášho webu, napríklad odhaľujú pokusy o neoprávnené prihlásenie sa do konta. Bez nich by naša webová stránke riadne nefungovala, ich použitie je nevyhnutné, preto od vás nežiadame súhlas na ich uloženie a pristupovanie k nim. 
Analytické cookies – tieto súbory cookies slúžia na získavanie údajov o návštevnosti našej webovej stránky, informácii o vyhľadávaniach vykonaných na našej stránke a tiež na zisťovanie, ako sa po našej stránke pohybujete, aby sme vám dokázali čo najviac uľahčiť jej používanie. Keďže pri týchto súboroch cookies sme vykonali opatrenia, aby sme zabránili ich zneužitiu (anonymizáciu na strane našich dodávateľov) a súčasne sú implementované opatrenia, aby ste ľahko kontrolovali a obmedzovali ich využívanie, nežiadame súhlas na ich uloženie a používanie.

Vaše voľby
Na spravovanie alebo obmedzenie toho, ako my a naši partneri využívame súbory cookies a podobné technológie, existuje niekoľko možností:

  1. Nastavenia prehliadača: väčšina prehliadačov má základné nastavenie, ktoré akceptuje súbory cookies, môžete ich však nastaviť tak, aby ste súbory cookies vymazali alebo odmietli. 
  2. Tretie strany: súbory cookies môžete obmedziť aj pomocou riešení tretích strán. Podrobnejšie informácie (v anglickom jazyku) nájdete napríklad tu.​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​Kontaktujte nás
Ak by ste mali ku cookies a k tomuto dokumentu akékoľvek otázky, pýtajte sa nás na slavcon [zavináč] slavcon.sk