Jana "Leiloria" Srnková

Doktorandka pomocných vied historických na MU v Brne a UK v Bratislave s témou stredovekých a rane novovekých nápisov z územia niektorých slovenských regiónov. Pod záštitou Ústavu pomocných věd historických a archivnictví FF MU spoluvyučuje záujmový kurz pre verejnosť s názvom Středověká písařská dílna, v rámci ktorého sa účastníci zoznamujú s históriou paleografických materiálov a výrobou pergamenu, papieru a voskových doštičiek a základmi kaligrafie a iluminácie.